Remoss-2023

„REMOSS” PIEDZĪVOJUMU SACĪKSTES “JELGAVA 2023” NOLIKUMS

 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. “REMOSS” Piedzīvojumu sacīkstes ir piedzīvojumu sacīkstes, kurās dalībnieki pārvietojoties ar kājām vai citā noteikumos noteiktā veidā, apmeklē KP un veic dažādus uzdevumus.

1.2. Sacīkšu mērķis ir popularizēt veselīgu, aktīvu un sportisku dzīvesveidu un sporta tūrismu, it īpaši jaunatnes vidū, kā arī noteikt labākās komandas piedzīvojumu sacensību disciplīnā, kas sevī ietver gan fizisko spēku un veiklību, gan erudīciju.

1.3. Sacensību organizatori patur tiesības:

1.3.1. mainīt un labot šos noteikumus, kārtību un prasības jebkurā laikā pirms par to paziņojot www.remoss.lv un/vai nosūtot informāciju uz Komandu kapteiņu e-pastu;

1.3.2. aizturēt startu, mainīt sacensību gaitu, aizturēt komandas distancē vai arī apstādināt sacensības, ja tas saistīts ar bīstamiem laika apstākļiem vai citiem apstākļiem, kas saistīti ar drošības apdraudējumu sacensību dalībniekiem.

1.4. Sacensību organizatori ir biedrība “REMOSS”, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Sporta servisa centrs”, sadarbībā ar Latvijas Alpīnistu savienību un orientēšanās klubu “Alnis”.

 1. SACENSĪBU LAIKS UN VIETA

2.1. Sacensības notiek 2023.gada 04.novembrī.

2.2. Sacensību centrs: Ozolnieku sporta skola, Stadiona iela 5, Ozolnieki

2.3. Dalībnieku reģistrācija notiks sacensību centrā 04.11.2023. no plkst. 8:30 līdz plkst. 9:30.

2.4. Starts: Sacensību centrā plkst. 10:00.

2.5. Finišs: Sacensību centrā

Sacensību kontrollaiks – 6 stundas no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00.

 1. SACENSĪBU KOMANDAS UN DALĪBNIEKI

3.1. Sacensībās var piedalīties visi interesenti, piesakot komandu, sekojošās grupās:

Grupa

Grupas skaidrojums
(maršruta aptuvenais kopējais garums)

Komandas sastāvs, vecuma ierobežojumi un citi nosacījumi

PS

Pieaugušie – sporta klase

(~30 km)

Komandas sastāvs: 4 dalībnieki, no tiem vismaz viena sieviete. Vecuma ierobežojumi: vismaz vienam komandas dalībniekiem jābūt sasniegušam 18 gadu vecumu.
Jaunākiem par 18 gadiem dalība sacensībās ar vecāku rakstisku atļauju.

PT

Pieaugušie – tautas klase

(~30 km)

Komandas sastāvs: 4 dalībnieki, no tiem vismaz viena sieviete. Vecuma ierobežojumi: vismaz vienam komandas dalībniekiem jābūt sasniegušam 18 gadu vecumu.
Jaunākiem par 18 gadiem dalība sacensībās ar vecāku rakstisku atļauju.

A

Jaunieši

(~30 km)

Komandas sastāvs: 4 dalībnieki, no tiem vismaz viena sieviete.
Komandas dalībnieki – 2004.g. – 2007.g. dzimušie.

Jaunākiem par 18 gadiem dalība sacensībās ar vecāku rakstisku atļauju.

B

Jaunieši

(~20 km)

Komandas sastāvs: 4 dalībnieki, no tiem vismaz viena meitene.
Komandas dalībnieki – 2008.g. dzimušie un jaunāki.
Dalība sacensībās tikai ar vecāku rakstisku atļauju.

ĢK

Ģimenes komanda

(~20 un mazāk km)

Komandas sastāvs grupā no 4 dalībniekiem, vismaz 1 pieaugušais un 1 bērns līdz 12 gadu vecumam.

3.2. Katra komanda, reģistrējoties, piesaka savas komandas nosaukumu. Ja komandas nosaukums ir pretrunā vispārējiem ētikas principiem, sacensību organizatori patur tiesības nereģistrēt komandas nosaukumu, par to paziņojot e-pastā Komandas kapteinim.

 1. KOMANDAS PIETEIKŠANA, DALĪBAS MAKSA UN REĢISTRĒŠANĀS SACENSĪBĀM

4.1. Pieteikšanās sacensībām online mājas lapā www.alnis.id.lv līdz 2023.gada 31.oktobra plkst.23:59:59 ;

4.2. informācija par sacensībām – Normunds Hofmanis, tālrunis 29539836

4.3. Komandas dalības maksa:

Grupa

Dalības maksa

PS

80.00 EUR - par komandu

PT

80.00 EUR - par komandu

A

40.00 EUR - par komandu

B

40.00 EUR - par komandu

ĢK

40.00 EUR - par komandu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1. Samaksu par komandas dalību sacensībās var veikt sacensību dienā Reģistrācijas punktā vai ar pārskaitījumu, iepriekš sazinoties ar - Normunds Hofmanis, tālrunis 29539836, e-pasts: normunds.remoss@inbox.lv

4.3.2. Ja komanda nepiedalās vai neierodas uz sacensībām, vai sacensības tiek atceltas nepārvaramas varas dēļ, dalības maksa netiek atgriezta un nevar tikt pārcelta.

4.4. Reģistrēšanās sacensībām

4.4.1. sacensību dienā Komandas kapteinis reģistrācijas punktā nodod salasāmi aizpildītu komandas pieteikumu (pielikums) ar dalībnieku vai dalībnieku (jaunākiem par 18 gadiem) vecāku parakstiem;

4.4.2. Komandas kapteinis reģistrācijas punktā saņem komandas numuru komplektu, SI kartes un aproces. Saņemot inventāru, Komandas kapteinis un pārējie komandas dalībnieki parakstās par tā saņemšanu un uzņemas turpmāko atbildību un riskus par tā saglabāšanu un nodošanu pēc finiša.

 1. SACENSĪBU APRAKSTS UN CITI NOTEIKUMI

5.1. Piedzīvojumu sacensībās “REMOSS” maršruts ir dalīts vairākos posmos. Tie veicami tiesnešu, Distances aprakstā vai Speciālajos uzdevumos (SU) norādītajā kārtībā pa kartē norādīto distanci vai brīvi orientējoties apvidū, ja distance nav noteikta – apmeklējot KP un atzīmējoties tajos, kā arī izpildot noteiktos uzdevumus.

5.2. Komandai, ierodoties uz sacensībām, ir jābūt sagatavotam obligātajam ekipējumam (6.punkts), kas sacensību gaitā var tikt pārbaudīts un būs nepieciešams sacensību gaitā.

5.3. Katram komandas dalībniekam reģistrācijas punktā tiek izsniegts Numurs, kas sacensību laikā jānēsā piestiprināts redzamā vietā – pie somas vai sacensību apģērba. Komandas kapteinim tiek izsniegta SI karte un aproce.

5.4. Reģistrācijas punktā var tikt dota papildus informācija par Sacensību starta vietu. Starts visām komandām tiek dots vienlaicīgi.

5.5. Maršruta posmi veicami ar kājām vai citiem tiesnešu, Distances aprakstā vai SU norādītiem pārvietošanās līdzekļiem.

5.6. Par katra nākamā posma KP atrašanās vietu komanda var tikt informēta pirms attiecīgā posma uzsākšanas.

5.7. Sacensību gaitā, starp KP vai to vidū, komanda var saņemt papildus uzdevumus un citu nepieciešamo informāciju distances veikšanai, kā arī SU, kuri jāizpilda tiesnešu norādītajā veidā (piemēram, rēķināšana, rāpšanās, lekšana, laišanās pa virvēm, peldēšana u.c.).

5.8. Pie sacensību KP ir izvietotas Atzīmēšanās ierīces, kurā jāievieto SI karte un jāsagaida gaismas vai skaņas un gaismas signāls! Atsevišķos uzdevumos KP apmeklējums būs jāiemūžina foto veidā ar digitālo fotoaparātu vai mobilā telefona fotokameru.

5.9. Komanda pati ir pilnībā atbildīga par atzīmēšanos KP. Ja SPORTident elektroniskā atzīmēšanās iekārta kādā punktā nestrādā (nav skaņas vai gaismas signāla), komandai jāveic atzīmēšanās ar KP pievienoto kompostieri uz kartes vai cita papīra malas.

5.10. Komandai sacensību laikā jāpārvietojas kopā, attālums starp komandas dalībniekiem nedrīkst pārsniegt 100 metrus (ja tiesneši nav noteikuši savādāk). Komanda, kas pārkāpj šos noteikumus, var saņemt soda punktus. Komandas dalībnieka ilgstoša prombūtne (no distances/komandas) sacensību laikā uzskatāma par rupju noteikumu pārkāpumu, par ko komanda var tikt diskvalificēta.

5.11. Pievērst uzmanību un ievērot, ka naglotos apavos atsevišķus sacensību uzdevumus pildīt nedrīkstēs!

5.12. KP ir jāierodas visai komandai, ja nav norādīts savādāk.

5.13. Komandām aizliegts sacensību maršrutā atstāt atkritumus (pārtikas, medikamentu un ekipējuma iepakojums, higiēnas priekšmeti, ekipējums, apģērbs vai tā daļas u.c.). Dalībniekiem aizliegts kurināt ugunskurus tiem neparedzētās vietās.

5.14. Kontrollaiku nosacījumi:

5.14.1. Sacensību kontrollaiks – 6 stundas no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00. Komandām, kas ierodas pēc norādītā sacensību kontrollaika tiek aprēķināti soda punkti (7.punkts).

5.14.2. atsevišķu posmu vai SU kontrollaiki sacensību maršrutos var tikt norādīti Distances aprakstā. Tos neievērojot vai pārtērējot, KP un/vai SU attiecīgajā posmā vai uzdevumā var nebūt pieejami.

5.14.3. sacensību organizatoriem ir tiesības nelaist komandu kārtējā sacīkšu posmā, ja tās laika limits (laika atlikums līdz kontrollaika beigām) nav pietiekams šī posma veikšanai.

5.15. Finišā Komandas kapteinis nodod SI karti tiesnesim rezultāta tālākai nolasīšanai.

5.16. Ja komanda ir izstājusies vai diskvalificēta no sacensībām, SI karte un cits ekipējums, ja tāds ir izmantots, jānodod sacensību organizatoriem sacensību centrā.

5.17. Komandām, kas pēc Sacensību kontrollaika beigām atrodas maršrutā, jāsazinās ar organizatoriem zvanot uz avārijas tālruņa numuru 29539836, un jādodas uz finišu pa taisnāko ceļu.

5.18. Komandu dalību sacensībās kontrolē tiesneši, kuriem ir tiesības par negodīgu vai neatļautu rīcību komandu diskvalificēt vai aprēķināt soda punktus. Par negodīgu vai neatļautu rīcību tiek uzskatīts:

5.18.1. jebkura nolikumā vai SU neatrunāta pārvietošanās veida izmantošana;

5.18.2. sacensību kartēs vai SU speciāli marķētu vietu un teritoriju šķērsošana (aizliegtās un privātās teritorijas);

5.18.3. LR Ceļu satiksmes noteikumu neievērošana;

5.18.4. Sacensību Nolikuma pārkāpumi un sacensību tiesnešu un organizatoru norādījumu neievērošana;

5.18.5. KP apzināta bojāšana vai slēpšana;

5.18.6. jebkāda elektroniska navigācijas līdzekļa, organizatoru neizsniegtas kartes lietošana;

5.18.7. sacensību laikā izmantota jebkāda palīdzība no malas – pārtikas piegāde, ekipējuma remonts, atpūtas organizēšana, izņemot gadījumus, kad ir nepieciešama pirmā medicīniskā palīdzība vai tas norādīts distances aprakstā. Komandas savstarpēji drīkst sniegt cita citai palīdzību, ja pašas to vēlas.

5.19. Komandas diskvalifikācijas gadījumā dalības maksa netiek atgriezta.

5.20. Par pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu sacensību laikā atbildīga ir komanda un tās dalībnieki. Nepieciešamības gadījumā, sazinoties ar sacīkšu organizatoriem, zvanot uz mobilā telefona avārijas tālruņa numuru 29539836, iespējams organizēt kvalificētu medicīnisko palīdzību.
Katrs dalībnieks par spēju uzsākt un/vai turpināt dalību sacensībās atbild patstāvīgi.
Sacensību organizatori patur tiesības nepieciešamības gadījumā, konsultējoties ar kvalificētu medicīnas darbinieku, kādu no dalībniekiem atturēt no maršruta uzsākšanas vai tā turpināšanas.

 1. KOMANDAS EKIPĒJUMS

6.1. Nolikumā minēto Obligāto ekipējumu komanda sagatavo patstāvīgi, pirms sacensībām, un tam jābūt līdz visā sacensību distances laikā, izņemot peldot un posmos, kur komandas dalībnieki distanci drīkst veikt atsevišķi. Sacensību tiesnešiem ir tiesības ekipējumu pārbaudīt jebkurā laikā un vietā.

6.2. OBLIGĀTAIS ekipējums:

Nr.

Ekipējuma veids

Nepieciešamo vienību skaits (gab.)

1

Mobilais telefons (ar uzlādētu bateriju)

2

2

Fotoaparāts vai mobilais telefons ar fotokameru

1

3

Kompass

2

4

Rakstāmlietu komplekts (ūdensizturīgs marķieris un lineāls)

2

5

Mugursoma

2

6

Kabatas vai pieres lukturi (ar baterijām)

4

7

Guļammaiss vai survival blanket (min. izmērs 150 x 210 cm)

2

8

Nazis (asmens ne īsāks kā 5 cm, saliekams vai ar maksti)

1

9

Pirmās medicīniskās palīdzības komplekts (sterils pārsienamais materiāls –1 iepak., pretsāpju līdzekļi –1 iepak.)

1

10

Sērkociņi vai šķiltavas

1

12

Ķivere

1

13*

Alpīnistu iekare (sistēma) – ieteicams apgūt sistēmas uzvilkšanu katram dalībniekam

2

14*

Pašdrošināšanas cilpas ( 60cm garas )

2

15*

Alpīnistu karabīnes

3

16

Uzpildīts ūdens rezervuārs (tilpums ne mazāks kā 1,5 l)

2

17

Atstarojošā veste

4

18

SI karte katram dalībniekam. Ja nodrošina organizatori – īres maksa 1 eur, bojāts vai nozaudēts – 50 eur.

4

19

Obligātā inventāra papildinājums tiks izsūtīts komandām, kas reģistrējušās sacensībām.

 

20

 

 

 

* Ja nav iespējams patstāvīgi nodrošināt savu komandu ar šo ekipējumu, tas obligāti jāsakaņo ar sacensību organizatoru! (Tālrunis 29539836, normunds.remoss@inbox.lv)

6.3. IETEICAMAIS ekipējums:

Nr.

Ekipējuma veids

Nepieciešamo vienību skaits (gab.)

1

Ūdensdrošs iepakojums mobilajam telefonam un fotoaparātam

2

2

Ūdensizturīgs iepakojums kartēm un sacensību uzdevumiem

2

3

Dzēriens un enerģētiska pārtika komandas dalībniekiem

1

4

Medicīniskie plāksteri un sildoša smēre

1

6.4. ORGANIZATORU nodrošinātais ekipējums:

Nr.

Ekipējuma veids

1

Aproce SI kartes nostiprināšanai

2

Distances apraksti, kartes un SU sacensību gaitā

3

Inventārs speciālo uzdevumu veikšanai (pēc vajadzības).

 1. VĒRTĒŠANA UN REZULTĀTI

7.1. Komandas rezultāts tiek noteikts pēc komandas saņemto punktu kopsummas distancē.

7.2. Ja komandām punktu kopsumma ir vienāda, tad uzvar tā komanda, kurai distancē pavadīts vismazāk laika.

7.3. Komandu vērtēšana notiek pa grupām: PS, PT, A, B, ĢĶ.

7.4. Apstiprinātie sacensību rezultāti tiek publicēti 5 dienu laikā pēc sacensībām mājas lapā www.remoss.lv , www.climbing.lv.

7.5. Pēc kontrollaika apmeklētie KP netiek ieskaitīti.

7.6. Par katru nokavētu minūti pēc Sacensību kontrollaika komandai tiek noņemts 1 punkts. Ja komanda finišē vairāk kā 30 minūtes pēc Sacensību kontrollaika, komandas rezultāts netiek ieskaitīts.

7.7. Pēc tiesnešu ieskatiem, punkti var tikt atņemti vai diskvalifikācija var tikt piešķirta arī par citiem nolikumā neminētiem pārkāpumiem, kuri pēc tiesnešu vērtējuma ir radījuši priekšrocības, traucējumus vai draudus attiecībā pret citiem dalībniekiem. Piemēram, distancē pazaudēts obligātais ekipējums, KP pārvietošana vai bojāšana u.tml.

7.8. Protesti iesniedzami rakstveidā 30 minūšu laikā pēc sacensību kontrollaika, iemaksājot 50 EUR drošības naudu. Pamatota protesta gadījumā, drošības nauda tiek atgriezta. Protests tiek izskatīts uzreiz, ja nav nepieciešama papildu informācija un izmeklēšana. Par pieņemto lēmumu tiek informētas visas ieinteresētās puses. Galvenā tiesneša lēmums ir galīgs un visiem sacensību dalībniekiem saistošs.

7.9. Protestus un strīdus izskata un lēmumu pieņem kolēģija 3 (trīs) tiesnešu sastāvā.

 1. APBALVOŠANA

8.1. Pirmo trīs vietu ieguvējas komandas, katrā grupā, tiek apbalvotas ar tām pienākošos godu un cieņu un balvām.

8.2. Visi sacensību dalībnieki saņem sertifikātus. Sacensību organizatori patur tiesības piešķirt balvas īpašās nominācijās.

8.3. Apbalvošana notiek apmēram stundu pēc sacensību kontrollaika beigām.

9. PERSONAS DATU APSTRĀDE

9.1. Personas datu apstrādes pārzinis saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) ir biedrība “Remoss”, reģistrācijas numurs: 40008033762, e-pasts: normunds.remoss@inbox.lv (turpmāk tekstā – Pārzinis).

9.2. Dalībnieku personas dati – vārds, uzvārds, dzimšanas dati, sacensību laikā uzņemtie fotoattēli un videoattēli tiek apstrādāti nolūkā organizēt sacensības, publiskot sacensību rezultātus, informēt sabiedrību par sacensību norisi. Sacensību fotogrāfijas, videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālu veidošanai, kā arī arhīva uzkrāšanas, dokumentēšanas un saglabāšanas vajadzībām. 

9.3. Komandas/kluba atbildīgā persona, iesniedzot pieteikumu un reģistrējot dalībniekus sacensībām, apliecina, ka dalībnieks ir iepazinies ar sacensību nolikumu, tai skaitā personas datu apstrādes noteikumiem, un sniedz piekrišanu dalībnieka personas datu apstrādei.

9.4. Personai ir tiesības vērsties pie Pārziņa, lai atsauktu sniegto piekrišanu, veiktu datu labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret datu apstrādi, ja tiek konstatēta prettiesiska datu apstrāde; iegūt informāciju, kas par viņu savākta augstāk norādītajiem personas datu apstrādes mērķiem; iegūt informāciju par tām fiziskajām un juridiskajām personām, kurām izsniegta informācija par šo datu subjektu.

9.5. Attiecībā uz personas datu apstrādi automatizētu lēmumu pieņemšana netiek veikta.

9.6. Personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo valsti, kas nav ES vai EEZ dalībvalsts vai starptautiskai organizācijai.

9.7. Personai konstatējot personas datu apstrādes pārkāpumu, ir tiesības iesniegt pretenziju datu apstrādes mērķa īstenotājam, Pārzinim vai Datu valsts inspekcijai.

 

TERMINI UN SKAIDROJUMI

 

KP- Kontrolpunkts- tā ir konkrēta vieta sacensību maršrutā, kurā ir izvietota Atzīmēšanās ierīce. Dabā var tikt apzīmēta ar oranži baltu orientēšanās lukturi.
KP sacensību maršrutā var tikt atzīmēti arī ar laminētu zīmi vai dažādu krāsu zīmēm uz vides objektiem.

 

Atzīmēšanās ierīce- pie KP ir izvietotas atzīmēšanās ierīces, kurās jāievieto SI karte un jāsagaida gaismas vai skaņas un gaismas signāls! Atzīmēšanās nodrošina informācijas saglabāšanos par KP un SI kartes numuru, kā arī laiku, cikos notikusi KP apmeklēšana.

 

SI karte- ir elektronisks čips, kas ar aproces palīdzību tiek piestiprināts pie rokas. Sacensību gaitā ar SI karti dalībnieks atzīmējas KP, to ievietojot Atzīmēšanās ierīcē, tādejādi ierakstot informāciju par KP apmeklējuma laiku un iegūtajiem punktiem..

 

Aproce- ir izturīga materiāla lenta, kas nodrošina SI kartes atrašanos pie dalībnieka rokas. Dalībnieks ir atbildīgs par šīs lentas nostiprināšanu uz rokas tā, lai to nevarētu noņemt nebojājot. Aproci noņem tikai finiša tiesnesis, reģistrējot rezultātu.

 

SPORTident- starptautiski atzīta un sertificēta rezultātu fiksēšanas sistēma, kuru lieto, lai fiksētu katra dalībnieka apmeklētos KP.

 

Komandas kapteinis- komandas pārstāvis, kam pirms sacensībām nepieciešamības gadījumā tiek nodota papildus organizatoriskā informācija. Tikai kapteinis ir tiesīgs iesniegt sacensību organizatoriem pretenzijas un pārstāvēt komandas intereses citos jautājumos.

KONTROLLAIKS

Sacensību kontrollaiks- laiks, kurā komandai ir jāierodas un jāatzīmējas Finiša KP. Par kontrollaika kavējumu tiek aprēķināti soda punkti.
! Sacensību kontrollaiks REMOSS 2023:
6 stundas no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00

Posma vai uzdevuma kontrollaiks- laiks, pēc kura attiecīgajā posmā vai uzdevumā KP un speciālie uzdevumi var nebūt pieejami.

DISTANCES APRAKSTI UN UZDEVUMI

Distances apraksts. Tas sevī ietver kartes, uzdevumus, u.c. norādījumus, kurus komanda saņem sacensību gaitā.

SU- Speciālie uzdevumi. Sacensību gaitā komanda var saņemt papildus uzdevumus un citu nepieciešamo informāciju distances veikšanai, kas dalībniekiem jāievēro, veicot distanci. SU komanda saņem no tiesnešiem mutiskā vai rakstiskā veidā.

EKIPĒJUMS KOMANDAI

Obligātais ekipējums ir norādīts nolikuma 6.2.punktā, tiek pārbaudīts sacensību gaitā, kā arī ir nepieciešams SU veikšanai.

Ieteicamais ekipējums ir norādīts nolikuma 6.3.punktā. Tas nav obligāts un netiek pārbaudīts.

Organizatoru nodrošinātais ekipējums ir norādīts nolikuma 6.4.punktā.

KOMANDAS PIETEIKUMS

Komandas pieteikums nolikuma pielikumā.
Par pieteikuma anketu korektu aizpildīšanu un nodošanu organizatoriem lasiet nolikuma 4.punktā.

Pielikums


Piedzīvojumu sacensības REMOSS 2023

KOMANDAS PIETEIKUMS

 

Komandas nosaukums

un grupa

(PS, PT, A, B, ĢK)

 

Dalībnieka

vārds, uzvārds

 

Dzimšanas gads

 

Identa Nr.

SI kartei
(aizpilda tikai komandas ar savām SI kartēm)

 

Mobilā telefona Nr.,
kas būs līdz  sacensību distancē

 

Komandas kapteiņa

E-pasts

 

Paraksts

ja dalībnieks jaunāks par 18.gadiem, Dalībnieka vecāku paraksts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Ar savu parakstu dalībnieks (vai dalībnieka vecāks) apliecina, ka:
  1.1. ir iepazinies ar sacensību nolikumu un to apņemas ievērot;
  1.2. veselības stāvoklis ir atbilstošs veicamajai slodzei;

1.3. personīgi nes materiālo atbildību par sacensību laikā izsniegto inventāru.

 1. Pieteikums jāaizpilda un jāiesniedz sacensību centrā sacensību dienā .
 2. Sacensību dienā Komandas kapteinis reģistrācijas punktā nodod aizpildītu komandas Pieteikuma oriģinālu, ar visiem nepieciešamajiem personu parakstiem.
 3. Informācija par sacensībām, zvanot uz tālruni: 29539836 (Normunds Hofmanis).
 4. Lai nodrošinātu sacensību kvalitatīvu norisi atbilstoši Nolikumam, reģistrējoties (aizpildot pieteikuma anketu) sacensībām, dalībnieks ar savu parakstu apstiprina, ka ir iepazinies ar Nolikumu un piekrīt tā noteikumiem, kā arī savu personas datu (vārds, uzvārds, dzimšanas gads) apkopošanai un publiskošanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.
 5. Pasākuma norises kārtība var mainīties, ņemot vērā Ministru kabineta tā brīža noteikumus par epidemioloģisko situāciju valstī.
 6. Sacensību organizatoriem ir tiesības izmantot mārketinga un reklāmas mērķiem sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem.
Faili